Употребяваме бисквитки, за да разберем как използвате нашия уебсайт и да подобрим ефективността му. Оставайки на този уебсайт, Вие се съгласявате с нашата Политика за бисквитки.

VM Finance Group

Търсене

Privacy Policy

Политика на поверителност

Настоящата Политика за поверителност („Политиката“) са описани начините, по които ВМ Финанс Груп АД, акционерно дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131440187, със седалище и адрес на управление гр. София, 1784, р-н Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 141, вх. А, ет. 2 („ВМ Финанс Груп“), в качеството си на собственик и администратор на уебсайта www.vmfgroup.com („Уебсайтът“), събира и обработва лични данни на физически лица, които посещават Уебсайта. Събирането и обработката на лични данни се извършва съгласно актуалната версия на Политиката, в сила към момента на събиране/обработка на лични данни и информация.

С използването на Уебсайта, Вие давате Вашето изрично съгласие ВМ Финанс Груп да събира и обработва лични данни и информация, съгласно изложеното в настоящата Политика. Също потвърждавате разбирането и съгласието си, че ВМ Финанс Груп може периодично, по своя преценка и без предизвестие, да изменя, допълва или отменя настоящата Политика. Всяка промяна в Политиката влиза в сила от качването на съответната версия на Уебсайта, на адрес https://vmfgroup.com/privacy. Настоящата версия на Политиката е съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („ОРЗД“).

 

Кои сме ние?

ВМ Финанс Груп, собственик и администратор на Уебсайта, е администратор на лични данни по смисъла на ОРЗД.

Данни за контакт с ВМ Финанс Груп:

Тел.: (+359) 2 8 174 884

E-mail: office@vmfgroup.com

 

Какви лични данни събираме?

ВМ Финанс Груп събира Ваши лични данни в следните случаи:

 • когато попълвате формуляри, изпращате запитвания или съобщения на Уебсайта;
 • когато кандидатствате за работа при нас;

Събраните лични данни могат да включват идентификационни данни (три имена), данни за контакт (e-mail, телефонен номер, адрес) и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните Ви във връзка с използването на Уебсайта.

 

Способи за събиране на лични данни

Уебсайтът може да се използва от Вас и без необходимостта от разкриване и събиране на Вашите лични данни. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които ВМ Финанс Груп събира Ваши лични данни, включително:

 • когато сте заявили желание да получите информация или съдействие посредством попълване на контактната ни форма, за да Ви изпратим персонализиран отговор;
 • когато се регистрирате и участвате в наши програми, дейности, инициативи и събития;
 • когато кандидатствате за отворена работна позиция при нас;
 • във връзка с проверката на подадената от Вас информация за удостоверяване на самоличността Ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на Уебсайта;
 • в хода на комуникацията ни по проекти, инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на Уебсайта;
 • когато публикувате коментари или ни предоставяте допълнителна информация в раздел на Уебсайта, който позволява това;
 • във връзка с всеки един раздел на Уебсайта, в който съзнателно и доброволно предоставяте свои лични данни.

 

ВМ Финанс Груп обработва Ваши лични данни за следните цели:

 • за подобряване и ускоряване на комуникацията ни с Вас;
 • за дейности, свързани с подбор на служители за отворени работни места във ВМ Финанс Груп или свързаните с него дружества;
 • за персонализиране на комуникацията ни с Вас;
 • за изпращане на информационни бюлетини, писма, покани за събития, както и информация за програми, инициативи, дейности и проекти по електронна поща или по друг начин;
 • за регистрация за събитие или участие в програма;

 

Основание за обработка на Вашите лични данни

Обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията си съгласно действащото законодателство. Ние разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви изпращаме нашия информационен бюлетин, да ви информираме за отворени позиции във ВМ Финанс Груп или свързаните с него дружества, както и за да Ви информираме и включваме в различни инициативи, в т.ч. обучения, семинари и събития, свързани с нашите проекти и програми, за да споделяме Вашите данни с наши партньори, както и за да Ви уведомяваме за промени в нашата организация и дейност.

 

Срок на съхранение на лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон. В случай, че предоставите Ваше CV за отворена позиция, за която не бъдете одобрен/а, ние ще запазим Вашето CV за срок от 6 (шест) месеца от датата на предоставяне.

 

Споделяне на данните

ВМ Финанс Груп осигурява защита на личните данни на всички потребители на Уебсайта. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да предаваме или разкриваме, както и да разрешаваме достъп до или използване на Вашите лични данни.

 

ВМ Финанс Груп споделяме Вашите лични данни с:

 • наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на Уебсайта;
 • партньори в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности;
 • лица, предвидени в нормативен акт.

Тези категории получатели са законово и/или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на Вашите лични данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят Вашите лични данни по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги или ако това се изисква по закон.

 

Територия на обработка на лични данни

ВМ Финанс Груп не предава и/или обработва Вашите лични данни в държава или територия извън Европейския съюз.

 

„Бисквитки“

„Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на Вашия комютър. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Бихме искали да Ви информираме, обаче, че ако не приемете бисквитките от Уебсайта, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви, когато посещавате и използвате Уебсайта.

Бисквитките на Уебсайта не се използват за идентификация на потребители и/или с търговска цел, а само за оптимизация в използването на Уебсайта.

 

Линкове към други сайтове

Настоящата Политика се прилага само за този Уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители или да се визуализират реклами, които да водят към други уебсайтове. Поради естеството на интернет пространството, ВМ Финанс Груп не може да гарантира стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други уебсайтове, различни от този Уебсайт и настоящата Политика не е предназначена да се прилага за който и да е друг уебсайт.

 

Права на потребителите

Право на достъп и право на коригиране

Имате право да получите информация за това, какви Ваши лични данни се обработват от ВМ Финанс Груп, за източника на личните данни, за какви цели са били използвани личните данни и за третите страни, на които са предоставени личните данни. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни.

Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен”)

Можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства: (i) личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани, (ii) съгласието за обработка, върху което се основава обработването на личните данни, е оттеглено и няма друго правно основание за продължаване на обработването, (iii) обработването е незаконосъобразно, или (iv) личните данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение, приложимо към нас. Ние можем да не се съобразим с Вашето искане, доколкото обработването е необходимо за други цели, включително поради законово задължение.

Можете да се свържете с нас на посочените по-горе координати за контакт, за да получите допълнителна информация относно изтриването на личните Ви данни.

 

Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

 

Право на ограничаване на обработването

Можете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако (i) смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или (ii) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, или (iii)  сте възразили срещу обработването на личните данни, или (iv) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Право на оттегляне на съгласие

Можете да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни във всеки един момент.

Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

 

Право на преносимост на данните

В определени случаи имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно.

 

Право на жалба 

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни: https://www.cpdp.bg/ 

 

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика, или ако искате да направите препоръки или коментари относно подобряване качеството на нашата Политика, можете да се свържете с нас на посочените по-горе контакти.