За нас | Управление

Съвет на директорите
Съветът на директорите е колективен орган, който управлява дружествата на ВМ Финанс Груп.

Членовете на Съвета на директорите осъществяват управленска и контролна дейност по отношение спазването на принципите за добро корпоративно управление с цел осъществяването на стратегическите цели и приоритети на Групата  в съответствие с установените мисия, визия и ценности.

Съвети
С цел подпомагане изпълнението на основните дейности на ВМ Финанс Груп, Съветът на директорите създава съвети.

В съответствие с предмета на своята дейност всеки съвет следи за спазването на приложимата правна и регулаторна рамка, както и за прилагането и актуализирането на утвърдените вътрешни политики, процедури и практики. Едновременно с това съветите имат за цел да подпомагат Съвета на директорите при взимането на стратегически важни за дружествата решения.

Управители на дружествата на ВМ Финанс Груп
Управители на дружествата на ВМ Финанс Груп извършват цялостната организация и ръководство на търговското дружество, като си взаимодействат с ръководителите на всички отдели и с целия екип от служители на дружеството. Заедно с Ръководството на Групата, те работят за създаване на единна корпоративна култура, ангажиране на служителите и постигане на разработената бизнес стратегия. Тяхна задача е да обединят служителите около организационната култура и споделяне на еднакви ценности и философия на управлението съгласно компанията майка.

Централен офис на ВМ Финанс Груп
Централният офис на ВМ Финанс Груп предоставя услуги на компаниите в областите – човешки ресурси, правни услуги и данъчни консултации, финанси, вътрешен одит, информационни технологии и бизнес развитие.

Централният офис на ВМ Финанс Груп контролира и подпомага дружествата.  Той отговоря за въвеждането на стандартни политики и добри практики в управлението.

Важно предимство е постигането на синергия между компаниите, което представлява част от стратегическото решение за бъдещото развитие на Групата подобрявайки конкурентоспособността и потенциала за реализация на дългосрочните цели.