За нас | Защита на личните данни
 1. Администратор на лични данни – основна информация

ВМ Финанс Груп АД (по-долу „Дружество“ или „ние“), ЕИК 131440187, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Младост, ул. Самоковско шосе № 7, административна сграда Флорина (по-долу Дружеството), както и останалите дружества от Групата (посочени по-долу), прилагат необходимите мерки за защита на личните данни.

 1. Видове лични данни

ВМ Финанс Груп АД и дружествата от Групата използва лични данни на свои служители и клиенти.

 1. За какво използваме личните данни?


  1. Използваме данните Ви за управление на направените от Вас поръчки и сключени договори.

  2. Счетоводната информация по изпълнението на конкретен договор се съхранява в рамките на 5 години от извършване на съответната дейност, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, дори и прекратяването на договора (или оттеглянето на Вашето съгласие) да се е случило преди изтичането на този срок.

  3. Данните необходими за изпълнение на задълженията на дружествата от Групата, които прилагат Закона за мерките срещу изпиране на пари и Закона за мерките срещу финансиране на тероризма.

  4. По Ваше съгласие, данни може да събират за участието Ви в организирани промоционални активности. В този случай, данните се обработват за целите на промоционалната активност. Данните на спечелилите участници ще се съхраняват за целите на счетоводното и данъчно отчитане – 5 години от получаване на съответната награда.

  5. Ако сте избрали тази опция, данните Ви ще бъдат използвани, за да получавате нашия бюлетин или друга полезна информация за предлаганите от нас стоки.

  6. Данните на служителите ни се съхраняват съгласно изискванията на закона, за целите на трудовото, осигурителното и данъчното право.


 1. Какви са Вашите права по отношение на личните данни?


4.1. Имате право на достъп до личните Ви данни по всяко време, като се свържете с нас (право на достъп до данните).

4.2. Имате правото да искате коригиране на данните си, за да бъдат актуални (право на коригиране).

4.2. Имате право да поискате данните Ви да бъдат изтрити (право да бъдеш забравен).

  1. Имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни.

  2. Искането да бъдете забравен и оттеглянето на съгласието не влияят на обработването на личните данни до момента на изтриването на данните или оттеглянето на съгласието. Вече извършени поръчки се съхраняват в рамките на срока по т. 3.2. по-горе в изпълнение на законовите ни задължения по Закона за счетоводството, Закона за данъка върху добавена стойност и други.

  3. Имате право да искате ограничаване на обработването на личните си данни, ако:

 • Оспорвате точността на личните данни – за срока, който ни е необходим да проверим точността на данните Ви;

 • Обработването е неправомерно, но не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а предпочитате да ограничите обработването им;

 • Възразили сте относно обработването на личните Ви данни и се очаква решение дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

  1. Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. В този случай обработването на личните Ви данни се прекратява, освен ако не е налице законово основание за обработването на данните, което има предимство пред интересите на субекта на данните, или освен ако е необходимо данните да продължат да се обработват за целите на защитата или реализирането на правни претенции.

  2. Имате право по всяко време да поискате да се откажете от получаване на нашия бюлетин или друга информация за предлаганите от нас стоки (директен маркетинг).

Извършва ли се автоматично профилиране?

 1. При обработване на личните Ви данни не се осъществява профилиране, което да поражда правни последствия за Вас или по друг начин да Ви засяга в значителна степен.

На кого може да бъдат предоставени личните Ви данни?

 1. Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на наши партньори с цел осъществяване на доставката на поръчаните стоки или изпълнение на договорни ангажименти, с цел осъществяване на счетоводното обслужване на Вашите заявки и договори, реализацията на правни претенции и/или получаването на други услуги или консултации.

 2. Не се предвижда личните Ви данни да бъдат предоставяни извън територията на Европейския съюз.

Комисия за защита на личните данни

 1. Комисията за защита на личните данни е надзорният орган, отговорен за наблюдението на прилагането на нормите за защита на личните данни.

 2. Имате право да се обърнете с жалба към Комисията за защита на данните, ако считате, че правата Ви са нарушени.

 3. Повече информация можете да получите на сайта на Комисията: https://www.cpdp.bg/.

Как да се свържете с нас?

Може да се свържете с всяко едно от дружествата в Групата във връзка с личните данни по следните начин:

 

 

 

ВМ Финанс Груп АД

 

Адрес: гр. София, ул. „Самоковско шосе“ №7, административна сграда Флорина, ет. 4

Телефон за контакти: +359 2 8 174 884

Електронен адрес: pr_vmfg@vmfgroup.com

 

Авенди ООД

 

Адрес: гр. София, бул. „Искърско шосе”, №7, Търговски Център Европа, сграда 12, ет. 2

Телефон за контакти: +359 2 973 1181

Електронен адрес: office@avendi.bg

 

Трансимпорт ООД

 

Адрес: гр. София, бул. Цветан Лазаров № 92, ет.2

Телефон за контакти: +359 2 979 09 88

Електронен адрес: office@transimport.com

 

А Теам ООД

 

Адрес: гр. София, ул. „Шандор Петьофи“ № 56

Телефон за контакти: +359 2 953 40 84

Електронен адрес: office@ateam-bg.com

 

Мит Прес ООД

 

Адрес: София, ул. Сердика № 13, ет. 3

Телефон за контакти: +359 2 983 13 05

Електронен адрес: press@manager.bg

 

Мувио Лоджистикс ЕООД

 

Адрес: гр. София, ул. Абагар № 22Е

Телефон за контакти: +359 2 979 17 47

Електронен адрес: movio@movio.bg

 

Гебр. Хайнеман България ООД

 

Адрес: гр. София, ул. Самоковско шосе“ № 7, административна сграда Флорина, ет. 2

Телефон за контакти: +359 2 9791691

Електронен адрес: bpopov@trd-bg.com

 

АВС Детски Център ООД

Адрес: гр. София, бул. Христо Смирненски № 27

Телефон за контакти: +359 889 80 96 55

Електронен адрес: office@abckinder.org

 

Нова Рент а Кар ЕООД

Адрес: гр. София, ул. „Самоковско шосе“ №7, административна сграда Флорина, ет. 2

Телефон за контакти: +359 2 8 174 884

Електронен адрес: fleet@vmfgroup.com